LUKSUS APARTAMENTY MARIACKA - luksusowe apartamenty w szczecinie | Regulamin
118
page,page-id-118,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

flagi-panstw-europejskich1-400x200 - Kopia  REGULAMIN WYNAJMU I POBYTU

Regulamin określa zasady pobytu Najemcy w Apartamencie.                                               Każdy z Najemca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.                                                                                                                       WARUNKI OGÓLNE i ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

1.Cena wynajmu uwzględnia świadczenia związane z wynajmem oraz korzystaniem przez Najemcę z apartamentu i zawiera: opłaty za media, publicznoprawne, itp.

2.Doba w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 14:00 do 12:00. Jednocześnie dopuszcza się inne godziny meldowania na takich samych zasadach ,które zostaną zapisane w umowie. Zameldowanie po godzinie 22:00 jest możliwe po uzgodnieniu i za dodatkową opłatą. Zameldowania wymaga okazania przez Najemcę dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) ze zdjęciem oraz podania numeru karty płatniczej i jej daty ważności.

3. Wynajmujący może zażądać wpłaty kaucji na pokrycie ewentualnych szkód. Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po zakończeniu pobytu, w przypadku niestwierdzenia jakichkolwiek szkód bądź zniszczeń. Jeżeli w apartamencie zostaną stwierdzone szkody bądź zniszczenia zwrot kaucji zostaje wstrzymany do czasu ich wyceny. Jeżeli wysokość kaucji będzie wyższa od wartości szkód bądź zniszczeń różnica zostanie niezwłocznie zwrócona Najemcy. Jeżeli wysokość kaucji będzie niższa od wartości szkód bądź zniszczeń Najemca zostanie wezwany do zapłaty różnicy.                                                                            

4.Dziecko do lat 6 przebywa w apartamencie z osobą dorosłą będącym Najemcą bezpłatnie, jeżeli śpi ono z dorosłym opiekunem, lub we własnym łóżeczku. Wynajmujący dostarczy na życzenie Najemcy bezpłatnie do apartamentu łóżeczko dla dziecka.                          

5.Apartamenty nie są przystosowane do przebywania w nich jakichkolwiek zwierząt, również zwierząt domowych.                                                                                                    

6. Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.                                                                         

7. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż ta podana przy rezerwacji Wynajmujący zobowiązuje się zapłacić dodatkową kare umowną w wysokości 200,–zł za każdą dodatkową osobę i dzień pobytu w apartamencie. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.                                                 

8. Najemca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej od 22:00 do 6:00.  Przy naruszenia ciszy nocnej lub naruszenia powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego Wynajmujący może wypowiedzieć zawartą umowę ze skutkiem natychmiastowym – bez zachowania terminu rozwiązania umowy. W takim przypadku Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu kwot za niewykorzystany okres najmu apartamentu.                                                                                                               

9.Organizowanie imprez towarzyskich przez Najemcę w apartamencie jest zabronione. Jeżeli Najemca zorganizuje imprezę towarzyską w apartamencie zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 2000,- zł. (dwa tysięcy zł).

10. W apartamentach i budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia zarówno tytoniu, jak i pozostałych używek. .Jeżeli Najemca naruszy wymieniony zakaz zapłaci Wynajmującemu kare w wysokości do 500 zł.                                                                                                   

11. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.Najemca jest zobowiązany do zachowania substancji apartamentu w stanie zastanym.

13. Ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Zabrania się użytkowania w Apartamencie materiałów pirotechnicznych.                                                                          

14. Każdorazowo opuszczając Apartament Najemca powinien sprawdzić wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz zamknięcie drzwi i okien.

15. Przekazanie/Odbiór apartamentu odbywa się na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez strony umowy który zawiera listę wyposażenia sprzętu dodatkowego.

16. O wszelkich usterkach powstałych zarówno w apartamencie jak i wyposażeniu w czasie pobytu, Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym Wynajmującego. Powyższe dotyczy także niezgodności pomiędzy listą wyposażenia Apartamentu a faktycznym wyposażeniem.                                                                                              

17.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za stan wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź zniszczenia zarówno apartamentu, jak i przedmiotów stanowiących jego wyposażenie oraz urządzeń technicznych ,zarówno finansową jak i cywilną. W razie uszkodzeń bądź zniszczeń w apartamencie lub jego wyposażenia właściciel zachowuje prawo wyceny naprawy szkód wyrządzonych, za które gość powinien zapłacić przed jego opuszczeniu.

18. W ostatni dzień pobytu Najemca ma obowiązek zdać apartament do godziny 12:00 w takim samym stanie jak w dniu odbioru.                                                                                   

19. Integralną częścią powyższego regulaminu jest Spis sprzętów i urządzeń będących wyposażeniem Apartamentu.                                                                                                   

SIŁA WYŻSZA

1.W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia oraz przezwyciężenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu. zastępczego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy.                                                                                               

2. W sytuacji opisanej w punkcie 1 powyżej wszelkie kwoty, wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za wykonane usługi.                                                                                                             

3.Właściciel apartamentu nie bierze odpowiedzialności za zachowanie ciszy, np. przeprowadzanie prac remontowych itp.                                                                          

REKLAMACJE

1.W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakichkolwiek nieprawidłowości może on złożyć reklamację, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.                                                    

2. Rozpoznanie reklamacji następuje w terminie 2 tygodni od dnia jej otrzymania. Najemca zostanie powiadomiony droga e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

3. Wszelkie spory, mogące powstać na tle łączącej strony umowy będą rozwiązywane polubownie.                                                                                                                              

4.W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu prawem właściwym będzie prawo polskie, natomiast sądem – właściwy dla miejsca siedziby Wynajmującego.

Obiekt jest monitorowany

flagi-panstw-europejskich1-400x200 - Kopia (2) RULES OF RENTING AND APARTMENT STAY
T

The rules define the stay in the Apartment . Each tenant is required to read and follow the

GENERAL TERMS and CONDITIONS OF USING THE APARTMENT

1.The rental price includes allowances for the rental and use by the tenant of the apartment and include: charges for utilities , public law , etc.

2. A day in the apartment starts at 14:00 pm. to 12:00 pm. At other hours checking in is on the same principles which will be written into the contract . Check-in after 22:00 is possible on request.
3. Landlords may require a deposit to cover any damage in the apartment. The deposit will be returned immediately after the end of your stay if no proof of any damage or destruction. If, in the apartment, damage occurs the return of the deposit shall be suspended until the valuation of the damage. If the deposit is higher than the value of the damage or destruction the difference will be immediately returned to the Tenant. If the deposit is less than the value of the damage or destruction the tenant will be asked to pay the difference .
4.Children under the age of 6 with an adult being the tenant are staying free of charge. The Lessor shall provide, on request, a free of charge bed for the tenants child.

5. Apartaments are not designed for the stay of any animals , including house pets.
6. The Tenant cannot transfer the apartment to third parties, even if the stay period has not yet expired.
7. Number of people living in the apartment is limited to the number reported during the booking process . If the number of people appears to be higher than the one given, the tenant shall pay an additional fee in the amount of 200 , – zł for each additional person per day during stay in the apartment . Visitors can stay in the apartment from 7:00 until 22:00.
8. The tenant is obliged to keep silence during the night from 22:00 to 6:00. In case of curfew violations or violations of universal principles of social coexistence, the landlord may terminate the contract with immediate effect – without the period of termination. In this case, the landlord is not obliged to refund for the period left.

9. Organization of social events by the Tenant in the apartment is prohibited. If the tenant organizes a event, he will have pay to the renter a penalty of 2000 zł. (Two thousand zlotys)
10. The apartments and the building is non-smoking. Both tobacco and other drugs are prohibited. If the tenant violates the prohibition he shall pay the Lessor up to 500 zł .
11. The Tenant agrees to use the apartment for its intended use .
12.The Tenant is obligated to keep the apartment in the same condition .
13. For safety reasons , you may not use electrical appliances in the apartments that are not the equipment of the apartment. It is forbidden to use pyrotechnics.
14. Whenever leaving the apartment, the tenant should check if all electrical appliances are off and close all doors and windows .
15. check in/checkout takes place before signing the protocol , that contains a list of electronic equipment .
16. Any faults arising both in the apartment and facilities during their stay , the Lessee shall immediately notify Lessor . The same applies to discrepancies between the list and the actual Apartment equipment.
17. Tenant takes full responsibility for the condition and any kind of damage or destruction of both the apartment and the subject matter of his equipment and technical devices, both financial and civilian If damage or damage to the apartment or its equipment owner retains the right valuation for damages caused by the guest that he later must pay for before leaving .
18.On the last day the customer is obliged to hand the apartment over until 12:00 in the same condition as at the day of receipt.
19. An integral part of this Regulation is to list equipment and devices that are equipped in Apartment.

FORCE MAJEURE

1.In the event of unforeseen circumstances and overcome , the effects of which can not be eliminated by usual means , the Lessor reserves the right to offer the tenant a replacement Acomondation. The Lessor shall have the right , in case of events of force majeure to cancel the contract .

2. In the situation described in paragraph 1 above, any amounts paid by the Lessee shall be immediately refunded, minus the amounts payable to the Lessor for services rendered. The Lessor of the apartment is not responsible for the maintenance of peace , for example, for repair work , etc.

COMPLAINTS


1.In the event of any failures the tenant may write a complaint within seven days of their occurrence.

2. Diagnosis of the complaint shall be made after it’s receiving . The tenant will be notified via e – mail about how it was handled .

3. Any problems that may arise on the background of the agreement between the parties shall be settled amicably.

4.The absence of an amicable settlement of the problem will be handled by the Polish law in the court chosen by the lessor.

The object is monitored

flagi-panstw-europejskich1-400x200 - Kopia (3) REGELN FÜR DIE NUTZUNG DES APARTMENTS

REGELN FÜR DIE NUTZUNG DES APARTMENTS
Vorschriften definieren die Regeln des Aufenthalts der Mieter in Apartments.
Jeder Mieter ist verpflichtet sich mit den Regeln bekannt zur machen diese zur beachten und sie nicht zur verletzen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Nutzung des Appartements
1. Der Mietpreis beinhaltet kosten der Nutzung, Strom, Gas, Wasser und Kosten des öffentliches Rechts.
2. Der Tag in dem Apartment beginnt um 14:00 Uhr und endet um 12:00 Uhr. Es sind auch anderen An und Abreise Zeiten eventuell möglich aber nur nach Absprache.
Check-in nach 22:00 ist möglich aber nur nach Absprache.
Bei Check-in ist erforderlich einen Lichtbildausweis und die angaben Ihre Kreditkartennummer und das Ablaufdatum.
3. Vermieter kann verlangen eine Kaution, um mögliche Schäden zu decken. Die Kaution wird unmittelbar nach dem Ende Ihres Aufenthaltes zurückgegeben werden, wenn kein Schaden oder Zerstörung vorliegen.
Wenn bei der Apartment Rückgabe Vernichtung oder Schäden festgestellt werden, wird die Kaution bis zur Bewertung der Schäden einbehalten.
Wenn die Kaution höher als der Wert der Beschädigung oder Zerstörung ist, wird der Unterschied sofort an den Mieter zurückerstattet.
Sollte die Kaution geringer sein als der Wert der Beschädigung oder Zerstörung, ist der Mieter verpflichten die Differenz umgehend zu zahlen.
4. Der Aufenthalt von Kindern unter 6 Jahren mit einem Erwachsenen Mieter ist kostenlos, wenn das Kind im eigenen Bett oder im Bett des Mieters schläft.
Die Vermieterin stellt auf Wunsch kostenlos ein Babybett zur Verfügung.
5. Die Appartements sind nicht geeignet/angepasst um Tiere zur beherbergen, einschließlich Haustieren.
6. Mieter ist nicht berechtigt, das Apartment an einen Dritten abzutreten, auch wenn die Mietzeit noch nicht abgelaufen ist und Miet- gebühre für den Aufenthalt bezahlt worden sind.
7. Anzahl der Personen in einer Apartment kann nicht höher sein als die Anzahl die bei der Buchung vom Mieter angegeben worden ist. Sollte die Anzahl der Personen hoher sein wie bei der Buchung angegeben worden ist, verpflichtet sich der Mieter eine Vertragsstrafe von 200,–PLN pro Tag und Person zur bezahlen.
Besucher können sich in dem Miet-Apartment von 7:00 bis 22:00 aufhalten.
8. Der Mieter verpflichtet sich strikt an die Nachtruhe von 22:00 bis 6:00 zur halten. Wenn der Mieter die Nachtruhe verletzen oder die allgemein gültigen Regeln, kann der Mieter den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist. In diesem Fall ist der Vermieter nicht verpflichtet zur Rückerstattung bereits bezahlten und nicht genutzten Mietzeitraumes.
9. Die Organisation von gesellschaftlichen Veranstaltungen durch den Mieter in dem Miet-Apartment ist streng verboten. Wenn der Mieter eine gesellschaftliche Veranstaltung trotzdem organisiert verpflichtet sich der Mieter an den Vermieter eine Vertragsstrafe Höhe von 2000,-PLN. (Zweitausend PLN) zur bezahlen.
10. In der Wohnungen und dem Gebäude besteht ein Rauchverbot und Verbot von Drogenkonsum.Wenn der Mieter gegen ein Verbot verstoßt, zahlt er an den Vermieter eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,–PLN.
11. Der Mieter verpflichtet sich die Räumlichkeiten in Übereinstimmung mit den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
12. Mieter ist verpflichtet die Substanz der Wohnung im gleichen Zustand zu halten wie bei Mietbeginn übernommen.
13. Aus Sicherheitsgründen können keine elektrischen Geräte benutzt werden die nicht aus dem Apartment stammen. Es ist verboten in dem Apartment pyrotechnische Materialien zu verwenden.
14. Bei Verlassen der Wohnung sollte der Mieter überprüfen, ob alle elektrischen Geräte ausgeschaltet sind und Türen – Fenstern geschlossen sind.
15. Die Übergab/Rückgabe des Appartements erfolgt anhand eines Abnahmeprotokolls, das von beiden Parteien des Vertrages unterschrieben wird und eine Liste aller Einrichtung Gegenstände erhält.
16. Über eventuelle Störungen oder Beschädigungen die sowohl in der Wohnung und Einrichtungen während ihres Aufenthalts auftreten, hat der Mieter unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. Das gleiche gilt für Unstimmigkeiten an Geräte/ Zubehör, die in dem Übernahmeprotokoll aufgeführt worden sind.
17. Der Mieter trägt die volle Verantwortung für die entstandenen Schäden oder Zerstörung sowohl in der Wohnung wie auch an Gerät und Zubehör sowohl finanziell wie auch zivil.
Im Falle der Beschädigung oder Zerstörung in der Wohnung oder seiner Ausrüstung/Ausstattung behält sich der Vermieter das Recht die Schäden zur bewerten zur reparieren/erneuern oder neu zur ersetzen, für die der Mieter vor der dem Verlassen des Miet-Appartements bezahlen muss.
18. Am Abreise Tag ist der Mieter verpflichtet das Apartment bis 12:00 Uhr an Vermieter zur übergeben in dem gleichen Zustand wie am Tag des Einzugs.
19. Ein integraler Bestandteil dieser Verordnung ist die Auflistung der Ausrüstung, in der das Apartment ausgestattet ist.
HÖHERE GEWALT
1. Im Falle von unvorhergesehenen Umständen, deren Auswirkungen nicht durch übliche Mittel liquidiert werden können behält sich der Vermieter das Recht vor dem Mieter eine Ersatz Apartment anzubieten. Der Vermieter hat das Recht im Falle von höherer Gewalt vom Vertrag zurückzutreten.
2. In der Situation, die im Punkt 1 beschrieben ist, wird der bezahlte Betrag vom Mieter unverzüglich zurückerstattet, abzüglich der Verbindlichkeiten gegenüber dem Vermieter für die geleisteten Dienste.
3. Inhaber/Vermieter des Apartments übernimmt keine Verantwortung für die Ruhestörung z.B. Durchführung von Reparaturarbeiten, etc.
BESCHWERDEN
1. Der Mieter kann Beschwerden und festgestellte Unregelmäßigkeiten. Innerhalb von 7 Tagen nach ihrem Auftreten reklamieren.
2. Die Beschwerde/Reklamation wird innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bearbeitet. Der Mieter erhält per E – Mail eine Entscheidung der Reklamation.
3. Alle Streitigkeiten, die zwischen den Parteien aus Vertrages entstehen, werden gütlich beigelegt werden.
Sollte eine gütliche Einigung nicht möglich sein, vereinbaren beide Parteien als Gerichtsstand Sitz des Vermieters und das polnische recht
Objekt ist Videoüberwacht.